Praktijkinformatie - Huisartspraktijk Hegge Bergeijk - Medisch Centrum Bergeijk
35
page-template-default,page,page-id-35,page-parent,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.8.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Praktijkinformatie

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle praktijkinformatie over Huisartspraktijk Hegge.

REGULIER SPREEKUUR

Als u belt voor een afspraak zal de assistente u vragen naar de reden van uw contact. De assistente is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en de spoedeisendheid van uw klachten. Net als de huisarts is de assistente verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Afspraken voor dezelfde dag dienen voor 10:30 uur gemaakt te worden.

Voor een consult wordt een totale tijd van 10 minuten gereserveerd en dit is bedoeld voor één klacht. Indien u meer dan één klacht wilt bespreken of wanneer u denkt dat uw klacht meer tijd nodig heeft dan 10 minuten, dan moet u dit direct aangeven bij de assistente bij het maken van uw afspraak. Er wordt dan extra tijd ingepland. Op deze manier hopen we ervoor te zorgen dat uw probleem de aandacht krijgt die het verdient en waken we ervoor dat wachttijden niet onnodig oplopen.

Ook kunt u een afspraak maken via Mijngezondheid.net of deze website. Voor veel vragen kunt u ons ook een E-consult sturen, zie daarvoor de home-pagina.

INLOOPSPREEKUUR

Het inloopspreekuur is komen te vervallen.

Visites

Indien u vanwege medische redenen niet naar de praktijk kunt komen, kunt u de huisarts vragen om een visite. Omdat er in de praktijk betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn, is het meestal beter om naar de praktijk te komen. Visites dienen voor 10:30 uur te worden aangevraagd. De assistente beoordeelt dan, eventueel in overleg met de huisarts, of er een huisbezoek wordt afgelegd. Wij begrijpen dat het niet altijd eenvoudig is om vervoer naar de praktijk te organiseren, toch dient u daar zelf zorg voor te dragen.

SPOEDGEVALLEN

Indien er sprake is van een levensbedreigende situatie: bel direct 112!

 

Voor overige spoedgevallen neemt u bij voorkeur eerst contact op met de praktijk (spoednummer 0497 – 57 23 52 – direct optie 1)
zodat de huisarts zich kan voorbereiden op uw komst of indien nodig een huisbezoek kan afleggen.

Avond-, nacht- en weekenddienst

De praktijk is in principe iedere werkdag geopend van 08:00 uur tot 17:00 uur. Indien er sprake is van een spoedgeval buiten deze openingstijden, dan kunt u contact opnemen met de SPOEDPOST van SHoKo, te bereiken via telefoonnummer 040 – 266 05 05.

Een speciaal daarvoor opgeleide doktersassistente bekijkt dan, eventueel na overleg met de dienstdoende huisarts, of u geholpen kan worden d.m.v. een advies, consult of visite.

De spoedpost van SHoKo werkt enkel op afspraak en is alleen voor spoedeisende zaken die niet kunnen wachten tot de reguliere openingstijden van de eigen huisarts.

AFWEZIGHEID

Indien de praktijk gesloten is i.v.m. afwezigheid van de eigen huisarts(en) zal er worden waargenomen door collega huisartsen in Bergeijk en omgeving. Welke huisartsen er waarnemen zal t.z.t. duidelijk worden aangegeven op deze website, via de telefooncentrale, weekblad de Eyckelbergh en bij de ingang van de praktijk.

De waarnemend huisartsen zijn in de periode van afwezigheid alleen beschikbaar voor spoedzaken die niet kunnen wachten totdat de eigen huisarts weer aanwezig is.

HERHAALRECEPTUUR

Via de herhaalreceptenlijn: de herhaalreceptenlijn is 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar voor het opnemen van uw bestelling voor herhaalrecepten. Bestellen kan via het reguliere telefoonnummer van de praktijk (0497 – 57 23 52), kies vervolgens de juiste keuze uit het keuzemenu en spreek duidelijk uw naam, geboortedatum, de namen van de gewenste medicijnen en de hoeveelheden in.

In verband met toenemende drukte aan de telefoon is het niet de bedoeling om medicatie via de assistente te herhalen.

Let op! Uw medicijnen liggen na twee werkdagen klaar in de apotheek.

Praktijkondersteuner somatiek en GGZ

In onze praktijk werkt op maandag en vrijdag (mw. Ingrid Jacobs) en donderdag (mw. Linda van den Borne) een praktijkondersteuner somatiek, Als praktijkondersteuner houden zij zich bezig met de zorg voor speciale groepen patiënten. Zo verrichten zij onder supervisie van de huisarts zelfstandig diabetes-, COPD- en astmaspreekuren, legt visites af bij bepaalde patiënten en verricht administratieve en organisatorische taken. Daarnaast verzorgen zij de controles in het kader van cardiovasculairriscomanagement (bloeddruk, cholesterol etc.) Daar waar nodig vindt extra overleg met de huisarts plaats.

 

Op dinsdag werkt de praktijkondersteuner GGZ (mw. Simone Janssen) in onze praktijk. Als praktijkondersteuner GGZ richt zij zich op geestelijke gezondheidszorg welke veelal binnen de praktijk of on-line kan worden gegeven. Uw huisarts kan u eventueel verwijzen naar de praktijkondersteuner GGZ.

Klachten

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt.
Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer: 088 – 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie vindt u op www.skge.nl

Privacyverklaring

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 

De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartspraktijk Hegge is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Huisartspraktijk Hegge hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

 

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken Huisartspraktijk Hegge. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartspraktijk Hegge is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.
Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Huisartspraktijk Hegge hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).
Uitwisseling gegevens
Huisartspraktijk Hegge wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via  het Landelijk Schakelpunt (na volledige implementatie), relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ‘s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

 

 

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

 

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

 

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.
Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

 

Links en overigen

www.thuisarts.nl

Thuisarts.nl is een betrouwbare website bedoeld voor mensen die informatie zoeken over ziekte of gezondheid.

www.moetiknaardedokter.nl

De app “moet ik naar de dokter?” is een hulpmiddel dat kan helpen bij de vraag of u met een bepaalde klacht naar de huisarts moet. Bij twijfel kunt u echter ook contact opnemen met de praktijk.

De praktijk neemt deel aan de prestatie “Service & bereikbaarheid” van VGZ. Momenteel houdt dit o.a. in dat u gebruik kunt maken van de mogelijkheid om on-line afspraken te maken, labuitslagen in te zien, medicatie kan herhalen, E-consulten kunt aanvragen, zelftriage via o.a. thuisarts.nl en moetiknaardedokter.nl, thuismetingen en – monitoring (o.a. saturatiemetingen bij zuurstofgebruik bij corona-infecties, bloeddrukmetingen thuis, etc.)